Regulamin Wynajmu Apartamentu

Mając na uwadze Państwa komfort i chcąc aby pobyt w naszym warszawskim apartamencie budził wyłącznie miłe wspomnienia, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

I. Postanowienia ogólne
Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych zamieszczonych na stronie www.apartamentwynajem.pl. Dokonanie zamówienia ( rezerwacji ) jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego między Wynajmującym a Klientem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.
Wynajmujący Spółka A.Drągowski Sp. zo. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. J. Ch. Szucha 2/4 lok. 39,
NIP 525-261-51-75, kapitał zakładowy 4 500 000 zł w całości opłacony. Strona Internetowa Wynajmującego: www.apartametwynajem.pl

II. Dokonanie rezerwacji i zasady płatności
Rezerwacji można dokonać on-line na stronie internetowej www.apartametwynajem.pl wypełniając podany Formularz Rezerwacyjny dotyczący wybranego lokalu. Rezerwacja wymaga wpłaty zaliczki w wysokości 30% wartości rezerwacji. Wpłaty dokonać należy na konto nr 86 1540 1287 2001 6878 8722 0001
Potwierdzenie Rezerwacji jest przesłane na adres e-mail Klienta, na którym zostaną umieszczone dane konta bankowego. Zaliczka powinna być wpłacona w ciągu 72 godzin od chwili złożenia rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie oznacza odstąpienie od umowy najmu.
Po dokonaniu rezerwacji i wpłacie zaliczki, Klient otrzyma e-mail zatwierdzający rezerwację lub elektroniczny Voucher ze wszystkimi danymi koniecznymi do realizacji pobytu, a w szczególności z danymi kontaktowymi do osoby, która w dniu przyjazdu przekaże klucze.
W dniu rozpoczęcia pobytu Klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę za rezerwację osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Wpłata następuje w gotówce.
Rezerwacja rozpoczęta nie ulega skróceniu. Po rozpoczęciu pobytu Klient zobowiązany jest zapłacić za całość rezerwacji. W każdym przypadku płatność całości opłaty za pobyt i uznanie rachunku Wynajmującego musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego lokalu do dyspozycji Klienta. Klient otrzymuje od Wynajmującego fakturę.
W przypadku rezygnacji z najmu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Za usługi dodatkowe nie objęte rezerwacją, płatności dokonuje się przy zamawianiu dodatkowych usług. Zapłata może zostać dokonana gotówką lub kartą płatniczą. Koszty przelewów bankowych obciążają w całości Klienta.

III. Zmiany w rezerwacji
Klient ma prawo do zmiany terminu rezerwacji lub jej przedłużenia lub zmiany liczby osób, pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana co najmniej na 21 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji. Klient informuje telefonicznie lub mailowo Wynajmującego o zakresie zmian, jakie chciałby wprowadzić. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach umowy, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe.
W przypadku odstąpienia od umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach umowy najmu Klientowi nie przysługuje zwrot zaliczki.
W przypadku wybrania nowego terminu przypadającego w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie, uiszczana osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy przy rozliczeniu za całość pobytu, w dniu przyjazdu. Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszelkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie Klienta rezerwującego, podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

IV. Rezerwacja "Last minute"
Rezerwacja "Last Minute" oznacza rezerwację, której termin przyjazdu przypada w ciągu najbliższych 5 dni (licząc
z dniem złożenia rezerwacji). W przypadku rezerwacji "Last Minute" zaliczka nie jest pobierana. W dniu rozpoczęcia pobytu Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Rezerwacji "Last Minute" dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zamówienia ( rezerwacyjnego ) zamieszczonego na stronie internetowej www.apartamentwynajem.pl.
Po złożeniu rezerwacji konieczne jest, aby ją telefonicznie potwierdzić w ciągu 2 godzin od momentu jej dokonania (lub w przypadku dokonania rezerwacji po godz. 22:00 czasu polskiego do 10:00 dnia następnego). Numer telefonu, pod którym należy potwierdzić rezerwację to + 48 22 827 90 83 lub mobil Tel +48 606 930 481. Brak telefonicznego potwierdzenia rezerwacji w terminach określonych powyżej jest jednoznaczny z anulowaniem rezerwacji.
Przy promocjach „Last Minute „w celu potwierdzenia rezerwacji ze strony Klienta konieczne jest podanie danych karty kredytowej: imię, nazwisko, numer karty ( trzy ostatnie cyfry) i data ważności. W momencie rezerwacji karta nie jest obciążana kwotą za pobyt. Zapłata następuje w dniu przyjazdu. W przypadku dokonania rezerwacji i nie skorzystania z apartamentu karta zostanie obciążona kwotą całej rezerwacji.

V. Odpowiedzialność
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, A. Drągowski Sp. zo.o. rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od A. Drągowski Sp. zo.o. nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu
zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
Jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego Lokal, przyjazd nie dojdzie do skutku lub pobyt ulegnie opóźnieniu czy skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste,) Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty należności za najem widniejącej na e-mailu zatwierdzającym rezerwację lub na voucherze.
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do systemu rezerwacyjnego z przyczyn niezależnych od Wynajmującego. Wynajmujący może zawiesić dostęp do serwisu www.apartametwynajem.pl na okres niezbędny do zlikwidowania zaistniałych problemów.

VI. Warunki i zakres najmu apartamentów
Umowa zawarta pomiędzy Wynajmującym a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda, internet) oraz sprzątanie końcowe. Właściciel nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej danego obiektu, z wyjątkiem opłaty za ewentualny transfer, wynajem miejsca parkingowego
lub dostęp do Internetu.
Minimalny okres wynajmu wynosi 1 dzień i nie dotyczy: długich weekendów, okresu Świąteczno-Noworocznego Świąt Wielkanocnych. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu, oferując apartament o takim samym lub wyższym standardzie. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.

VII. Obowiązki Klienta i zakwaterowanie
Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Klient zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy.
Zakwaterowanie następuje po godz. 13. 00 w dniu przyjazdu i kończy się do godz. 11.00 w dniu wyjazdu, chyba, że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
Przy pobraniu kluczy do Lokalu Klient okazuje dowód tożsamości.
Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej na rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie lub elektronicznie o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. W przypadku przekroczenia tej liczby Wynajmujący ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych podczas pobytu. W przypadku wyrządzenia szkód w tym obiekcie Klient zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce właściciela lub osoby odpowiedzialnej za klucze. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia.
W apartamencie obowiązuje zakaz przemieszczania mebli bez zgody właściciela.
W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł.
W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (w przeciwnym wypadku grozi kara pieniężna w wysokości 500 zł).
Klienci zobowiązani są do utrzymywania obiektu w stanie zastanym oraz do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie jest niedozwolone.
Goście zobowiązani są do pozostawienia umytych naczyń i sprzętów kuchennych oraz wyrzucenia śmieci przed opuszczeniem apartamentu, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.
Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych.
Z uwagi na ochronę przeciwpożarową, Klient nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia Lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.
Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć lokal na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze.
Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie - właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.
Klient może korzystać z Lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody Wynajmującego.
Zasady porządkowe korzystania z danego Lokalu mogą być bardziej szczegółowo opisane w regulaminie porządkowym obowiązującym w danym Lokalu.

VIII. Zmiana cen
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.

IX. Pobyt dziecka
Dziecko do lat 5 (jedno na dwoje dorosłych), śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Podczas dokonywania rezerwacji należy w Formularzu Rezerwacyjnym wybrać liczbę osób nie uwzględniając takiego dziecka, a jedynie należy podać jego wiek. Pozostałe dzieci płacą normalną cenę.

X. Zwierzęta domowe
Wynajmujący nie dopuszcza pobytu zwierząt w wynajmowanych apartamentach.

XI. Ochrona danych osobowych
Dokonując rezerwacji na stronach www.apartamentwynajem.pl. Klient niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Wynajmującego odpowiedzialnej za proces rezerwacji. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji.

XII. Prawo właściwe
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

Kontakt

 

A.Drągowski Sp. z o.o.
Pl. Konstytucji 5 lok.31
00-657 Warszawa

e-mail: rezerwacja@dragowski.pl

 

tel. +48 606 930 481